Loopbaanbegeleiding Wij zijn uw weg naar een nieuwe toekomst.
Klachtenreglement LB-begeleiding

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. “LB-BEGELEIDING”, Randwijksingel 129, 6581CD Malden en de aan haar gelieerde partners;
b. “Klacht”; iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalaten door (een medewerker
van) LB-BEGELEIDING;
d. “Medewerker”; een ieder die werkzaamheden verricht voor LB-BEGELEIDING, ongeacht het dienstverband
/ samenwerkingsverband met LB-BEGELEIDING.

Artikel 2 Klachtrecht
1. Iedere belanghebbende heeft het recht om over de wijze waarop LB-BEGELEIDING zich in een bepaalde
aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij LB-BEGELEIDING.
2. Een gedraging van een medewerker, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van LB-BEGELEIDING,
wordt aangemerkt als een gedraging van LB-BEGELEIDING.

Artikel 3 Behoorlijke behandeling
1. LB-BEGELEIDING draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten
over zijn gedragingen.

Hoofdstuk 2. De behandeling van klachten

Artikel 4 Indienen van een klacht
1. De schriftelijke klacht wordt ondertekend en bevat tenminste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
2. LB-BEGELEIDING kan besluiten om een schriftelijke klacht die niet aan het eerste lid voldoet niet te
behandelen mits de indiener de gelegenheid heeft gehad de klacht binnen een redelijke termijn aan te
vullen.

Artikel 5 Interventie
1. Zodra LB-BEGELEIDING naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt
de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement.
2. Aan de klager wordt op verzoek schriftelijk medegedeeld dat LB-BEGELEIDING er vanuit gaat dat de
klacht naar tevredenheid is afgehandeld.
3. Indien de klager niet tevreden blijkt over deze afhandeling van zijn klacht zal deze alsnog volgens dit
reglement worden behandeld.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging
1. LB-BEGELEIDING bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 3 werkdagen.
2. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
a. de afhandelingtermijn;
b. de verdere procedure;
c. de contactpersoon;
d. de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.
3. LB-BEGELEIDING zendt een klacht tot behandeling waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is
onverwijld naar die instantie door onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener.

Artikel 7 Onpartijdige klachtenbehandelaar
De behandeling van de klacht geschiedt door een medewerker of een derde onpartijdige die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.


Artikel 8 Niet verplicht in behandeling nemen
1. LB-BEGELEIDING is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging: a.
waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is behandeld,
anders dan onder toepassing van artikel 6,eerste en tweede lid;
b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
2. LB-BEGELEIDING is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het
gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.
3. Het een feit betreft waartegen door de melder bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden
ingesteld bij of tegen de opdrachtgever van LB-BEGELEIDING. Indien hiervan sprake is zal LB-
BEGELEIDING deze doorsturen naar de verantwoordelijke organisatie.
4. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.


Artikel 9 Toezendingsplicht beklaagde
Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klacht alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 10 Hoorplicht
1. LB-BEGELEIDING stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.
2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.
4. Aan de klager wordt op verzoek een afschrift van het verslag toegezonden.

Artikel 11 Afhandelingstermijn
1. LB-BEGELEIDING handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst.
2. LB-BEGELEIDING kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt
schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking
heeft.

Artikel 12 Afhandeling
1. LB-BEGELEIDING stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het
onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
2. Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van LB-BEGELEIDING kan
geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Hoofdstuk 3. Overige bepalingen

Artikel 13 Verantwoordingsinformatie
1. LB-BEGELEIDING draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten en past haar werkwijze
indien nodig aan om herhaling te voorkomen.

Bezoekadres LB-Begeleiding:
Bijsterhuizen 3009
6604 LP Wijchen

 © 2023 Loopbaanbegeleiding  •  Powered by beat247