Loopbaanbegeleiding Wij zijn uw weg naar een nieuwe toekomst.
Privacy reglement LB-begeleiding

1. Toepasbaarheid van dit document
Door gebruik te maken van onze diensten of onze website, stemt u toe dat het verzamelen en gebruiken van uw gegevens onderworpen is aan de richtlijnen in dit document. Mochten wij ons privacy reglement wijzigen, zullen deze wijzigingen in dit document gemaakt worden, zodat u altijd op de hoogte bent van hoe wij met uw gegevens omgaan.

LB-Begeleiding verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en heeft haar verwerking van persoonsgegevens op 12-11-2007 onder nummer m1353349 bij het College Bescherming Persoonsgegevens aangemeld.

Artikel 1 Persoonsgegevens
LB-begeleiding is ermee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 juli 2002 en alle daarop betrekking hebbende besluiten en bepalingen alsmede van hetgeen in deze Wet en in de Organisatiewet Sociale Verzekeringen 1997 is bepaald.

Artikel 2 Vertrouwelijkheid
LB-begeleiding behandelt alle informatie over individuele cliënten die LB-begeleiding ten behoeve van de uitvoering van een met de opdrachtgever gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk. LB-begeleiding draagt zorg voor zorgvuldige behandeling, zodat onbevoegden geen toegang krijgen tot deze informatie. De registratie van gegevens beperkt zich tot die informatie die rechtstreeks betrekking heeft op de uitvoering van de contractueel vastgelegde opdracht.

Artikel 3 Toegang tot gegevens en de geheimhoudingsverplichting
Toegang tot de vastgelegde gegevens hebben uitsluitend medewerkers van LB-begeleiding die direct dan wel indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht. Alle medewerkers van LB-begeleiding die kennis krijgen van gegevens uit de persoonsregistratie of delen ervan, zijn verplicht tot geheimhouding. LB-begeleiding zorgt voor naleving van deze geheimhoudingsverplichting door haar personeel en door haar bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ingeschakelde derden.

Artikel 4 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
LB-begeleiding verstrekt persoonsgegevens slechts aan derden voor zover dit overeenstemt met het doel van de persoonsregistratie (de re-integratie van betrokkene), wettelijk vereist is of geschiedt na (veronderstelde) toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.

Indien er geen wettelijke voorschriften gelden, verstrekt LB-begeleiding eerst overige persoonsgegevens aan derden na uitdrukkelijke toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.

Artikel 5 Handelwijze met cliëntgegevens na einde opdracht
Bij de beëindiging van de gesloten overeenkomsten verwijdert LB-begeleiding alle tot de perso(o)n(en) van cliënten te herleiden gegevens, data en/of resultaten. Verwijdering impliceert vernietiging of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is de persoon te identificeren. Verwijdering vindt eerst plaats na overleg met betrokken cliënt.

Artikel 6 Inzagerecht en correctierecht
LB-begeleiding is verplicht om, op verzoek van een ieder van wie zij persoonsgegevens beheert, in persoon of aan diens gevolmachtigde, volledige inzage te geven in de betreffende gegevens. De inzage geschiedt binnen 1 maand na ontvangst van de aanvraag tot inzage door middel van een volledige kopie van de gegevens of, indien dit de privacy van anderen niet schaadt, door middel van inzage in de originele gegevens. Desgevraagd kan een ieder van wie LB-begeleiding de persoonsgegevens beheert in persoon of bij gevolmachtigde, een beroep doen op correctie van de gegevens. Correctie zal plaatsvinden als blijkt dat sprake is van onjuistheid, onvolledigheid of strijd met enige wettelijke bepaling.

 © 2021 Loopbaanbegeleiding  •  Powered by beat247